Ixora provides ISO9001, ISO14001 and GMP certification/training servicesIxora provides ISO9001, ISO14001 and GMP certification/training services

ยินดีต้อนรับสู่บริษัทอิกโซรา

บริษัทอิกโซราให้บริการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 และ GMP ด้วยราคายุติธรรม เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรต่างๆในประเทศไทย ได้รับมาตรฐานสากลอย่างภาคภูมิใจ มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ติดต่อเราได้ที่ อีเมล
หรือที่ 622/159 ถนนพระราม 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เฉพาะสมาชิก
Copyright © 1995-2019 Ixora Co.,Ltd. All rights reserved.